unterstützt und gefördert durch:

Team

Sylvia Ruge

Programmleitung
Telefon: + 49 (0) 391 - 56 28 77 - 17
E-Mail: sylvia.rugedkjsde

Lydia Bütof

Programmleitung und Qualitätsentwicklung
Telefon: + 49 (0) 391 - 56 28 77 - 35
E-Mail: lydia.buetofdkjsde

Miriam Kähne

Beratung, Fortbildung, Vernetzung operativer und regionaler Akteure
Telefon: + 49 (0)391 - 56 28 77 - 38
E-Mail: miriam.kaehnedkjsde

Nadja Lösch

Beratung, Fortbildung, Vernetzung regionaler Akteure
Telefon: + 49 (0) 391 - 56 28 77 - 21
E-Mail: nadja.loeschdkjsde

Anne Neitzel

Beratung, Fortbildung, Vernetzung operativer Akteure
Telefon: + 49 (0) 391 - 56 28 77 - 18
E-Mail: anne.neitzeldkjsde

Gunnar Marquardt

Öffentlichkeitsarbeit und Beratung regionaler Akteure
Telefon: + 49 (0) 391 - 56 28 77 - 37
E-Mail: gunnar.marquardtdkjsde

Sophie Lindner

Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: + 49 (0) 391 - 56 28 77 - 20 
E-Mail: sophie.lindnerdkjsde

Christian König

Wissensmanagement
Telefon: + 49 (0) 391 - 56 28 77 - 19
E-Mail: christian.koenig@dkjs.de

Heike Müller

Programmassistenz
Telefon: + 49 (0) 391 - 56 28 77 - 13
E-Mail: heike.mueller@dkjs.de